Trzecie posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Trzecie posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego

24 czerwca 2014 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ulicy Spokojnej 9 odbyło się trzecie posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

Celem trzeciego posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego była dyskusja nad głównymi tendencjami demograficznymi, przed którymi stoją europejskie i polskie regiony, a więc starzeniem się społeczeństwa oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi migracje ludności.

Na pierwszą cześć posiedzenia złożyły się dwie prezentacje:

1. Bogdan Kawałko, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWL w Lublinie przedstawił główne wyzwania i problemy demograficzne w kontekście Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 podkreślając ich możliwy, poważny wpływ dla prowadzenia polityki regionalnej i kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu oraz spójności społecznej (prezentacja w załączeniu).

2. Andrzej Matacz, Z – ca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie omówił sytuację demograficzną i wskazał na główne procesy w tym zakresie w województwie lubelskim w latach 2002 – 2012, Andrzej Jakubowski specjalista z Urzędu Statystycznego w Lublinie zaprezentował prognozę i zmiany ludnościowe do roku 2035 oraz główne wnioski.

Po wystąpieniach prelegentów odbył się moderowany panel dyskusyjny. Dyskusję prowadził dr hab. Andrzej Miszczuk, profesor nadzwyczajny UMCS. W trakcie panelu dotyczącego wpływu przemian demograficznych na ważne procesy rozwojowe w województwie, zaproszeni paneliści poprzez pryzmat własnych doświadczeń zaprezentowali problemy i szanse związane z procesami demograficznymi zachodzącymi w regionie.

W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób, w tym przedstawiciele: administracji rządowej w województwie, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych i pozarządowych, uczelni wyższych, eksperci, specjaliści oraz osoby zainteresowane problematyką przemian demograficznych w województwie lubelskim.

Prezentacje przedstawione na spotkaniu:
1. Problemy demograficzne – kontekst Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
2. Sytuacja demograficzna w województwie lubelskim w latach 2002-2012 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2035 roku.