Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [z perspektywą do 2030 roku] (grudzień 2017 r.)

Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [z perspektywą do 2030 roku] (grudzień 2017 r.)

Monitoring stanowi integralną część procesu planowania i zarządzania strategicznego. Opiera się na systematycznym gromadzeniu danych dotyczących zjawisk i przebiegu procesów rozwojowych w oparciu o ustalony system wskaźników, których analiza i interpretacja pozwala na ocenę stopnia realizacji danych celów. W przyjętym w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) systemie monitoringu i ewaluacji, zakłada się opracowywanie raportów monitoringowych w cyklu dwuletnim.

Raport podzielony na 3 części:

cz.1-1-45
cz.2-46-100
cz.3-101-167