Powołanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Powołanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Dnia 29 października 2013 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą  Nr CCVII/4218/2013 powołał Regionalne Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego (RFT WL), będące podmiotem doradczym dla Zarządu Województwa Lubelskiego.

W skład Forum wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej w województwie oraz partnerzy społeczno – gospodarczy zapewniający reprezentację różnych dziedzin, środowisk i instytucji. Koncepcja funkcjonowania RFT WL przewiduje, że w posiedzeniach Forum będą uczestniczyć przedstawiciele środowisk opiniodawczych, instytucji, grup społecznych i zawodowych, które mogą wnieść znaczący wkład merytoryczny w omawiane zagadnienia.

Potrzebę budowy zintegrowanego systemu monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju, którego elementem jest Regionalne Forum Terytorialne Województwa Lubelskiego (RFT WL) podkreślono w przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR). System ten ma na celu poprawę skuteczności wdrażania, realizacji i przyszłego programowania polityki regionalnej na poziomie administracji centralnej i regionalnej. KSRR zakłada powołanie przez samorządy województw regionalnych obserwatoriów terytorialnych w celu realizacji zadań z zakresu monitorowania procesów rozwojowych i efektów polityki rozwoju w układach przestrzennych. Pracom obserwatorium regionalnego będzie towarzyszyć dyskusja prowadzona w ramach utworzonych w każdym województwie Regionalnych Forów Terytorialnych.

Utworzenie RTF WL wynika również z zapisów przyjętej Uchwałą nr XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Regionalne Forum Terytorialne Województwa Lubelskiego będzie pełnić funkcję platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy regionalnymi partnerami, umożliwiając otwartą dyskusję na temat problemów i kierunków rozwoju regionu. Ponadto, RFT WL, będzie przekazywać rekomendacje Komitetowi Sterującemu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku), który dokonuje oceny przebiegu, efektywności i skuteczności wdrażania i monitorowania Strategii oraz przyjmuje okresowe raporty z realizacji dokumentu strategicznego.

Załączniki:

UCHWAŁA NR CCVII/4218/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie powołania Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego.