O projekcie

O projekcie

Charakterystyka Projektu.

Projekt „Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim” jest autorskim projektem opracowanym przez pracowników Oddziału Analiz Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Projekt został przygotowany na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Komisja Oceny Projektów przyznała dofinansowanie na jego realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Wartość projektu to 964 950,00 zł, z czego 85% to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, zaś 15% to wkład własny budżetu Województwa Lubelskiego.

Projekt jest realizowany w Departamencie Polityki Regionalnej od 1 marca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu można podzielić na cztery grupy:

[su_spoiler title=”Badania”]Przeprowadzenie dwóch badań zgodnie ze wspólną metodologią Krajowego Obserwatorium Terytorialnego:
a) Przegląd Regionalny 2012 – województwo lubelskie,
b) Przegląd Regionalny 2013 – województwo lubelskie.
Przeprowadzenie trzech badań własnych:
a) Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Województwie Lubelskim,
b) Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny,
c) Badanie zgodne ze wspólną metodologią ROT.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Regionalne Forum Terytorialne”] Regionalne Forum Terytorialne to ciało o charakterze opiniodawczo-konsultacyjnym, którego celem jest zapewnienia dyskusji strategicznej o kierunkach rozwoju regionu oraz wymiana informacji i doświadczeń między twórcami/decydentami polityki regionalnej/przedstawicielami, mającymi decydujący wpływ na kształt polityki regionalnej z terenu województwa lubelskiego.
W okresie realizacji projektu RFT zostanie powołane przez Zarząd Województwa Lubelskiego oraz odbędzie się pięć konferencji w ramach Forum.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Wypracowanie strategii funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego”]Instytucje współpracujące w ramach ROT będą miały możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie planowanych przedsięwzięć badawczych podczas spotkań roboczych organizowanych w ramach projektu. Celem tej współpracy będzie stworzenie efektywnego systemu pozyskiwania danych, umożliwiającego szybkie reagowania na zmieniające się warunki makroekonomiczne. System ten powstanie w formie Strategii Funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Podnoszenie kompetencji pracowników”]W okresie realizacji projektu pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej wzmocnią swoje kompetencje, biorąc udział w szkoleniach z zakresu:
1. zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
2. obsługi pakietów statystycznych rozszerzonych o moduł Map,
3. studiów podyplomowych z analizy danych,
4. zamówień publicznych,
5. oprogramowania biurowego MS Excel,[/su_spoiler]

 

Cele Projektu.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w oparciu o współpracę międzyinstytucjonalną do 30.06.2015 r.

Cele szczegółowe:
1. powstanie międzyinstytucjonalnej sieci współpracy poprzez wypracowanie strategii pozyskiwania i przetwarzania       danych służących monitorowaniu polityk publicznych,
2. wzrost wiedzy z obszaru działalności ROT poprzez przeprowadzenie kluczowych badań i ekspertyz szczególnie istotnych dla rozwoju regionu (badania własne oraz badania zgodne z metodologią określoną przez Krajowe Obserwatorium Terytorialne),
3. wzmocnienie potencjału analitycznego, organizacyjnego i technicznego ROT.