Analiza danych – studia podyplomowe

Analiza danych – studia podyplomowe

Studia z Analizy danych przeznaczone są m.in. dla pracowników instytucji sektora publicznego zajmujących się statystyką publiczną.

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy merytorycznej z szerokiego zakresu metod statystycznych oraz umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu przetwarzania danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania statystycznego.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: statystyka opisowa i analiza badań społecznych, prawdopodobieństwo i rozkłady zmiennych losowych, estymacja punktowa i przedziałowa parametrów populacji, weryfikacja hipotez parametrycznych i nieparametrycznych, analiza wariancji i kowariancji, badanie zależności pomiędzy dwiema cechami, regresja wielokrotna i analiza kanoniczna, szeregi czasowe, prognozowanie i indeksy, metody analizy danych jakościowych: analiza log-liniowa, analiza korespondencji, statystyki bayesowskie i analiza decyzji, metody klasyfikacji danych: analiza dyskryminacyjna, analiza skupień, analiza składowych głównych i analiza czynnikowa, analiza przeżycia, sieci neuronowe, system SQL zarządzania bazą danych, seminarium statystyczne.

Studia trwają dwa semestry, łącznie 260 godzin zajęć. Organizatorem jest Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Matematyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
W ramach studiów podyplomowych z Analizy danych swoje kompetencje podniósł jeden uczestnik projektu.