Polityka równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Polityka równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kwestia wyrównywania szans jest jedną z naczelnych i niezwykle istotnych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn stanowi obowiązek prawny, zapisany w umowach wiążących wszystkie instytucje zaangażowane w realizację PO KL w Polsce i korzystające ze środków EFS.

Szkolenie ma na celu przybliżenie członkom Zespołu Wdrożeniowego ds. realizacji projektu ”Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim” wiedzy na temat polityki równości płci oraz podniesienie umiejętności realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn w codziennej pracy w projekcie finansowanym ze środków POKL.

Ramowy program szkolenia obejmuje:
ABC Politki równości szans – pojęcie stereotypu, uprzedzenia, dyskryminacji.
Wpływ stereotypów na dyskryminację przez pryzmat płci
Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS jako reakcja na bariery równości szans oraz dyskryminacji ze względu na płeć.
Dyskryminacja ze względy na płec w obszarach wsparcia POKL – case study.
Polityka równości płci.
Zastosowanie zasady gender – mainstreaming w projektach POKL.
Standardy minimum w projektach POKL EFS z perspektywy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn Wdrażanie perspektywy równości płci w planowaniu, realizacji i ewaluacji projektu POKL.
Cykl zarządzania projektem a równość szans kobiet i mężczyzn.
Równość płci w projekcie w odniesieniu do informacji i promocji, jak też zarządzania projektem, ewaluacja projektu POKL EFS ze szczególnym uwzględnieniem równości szans.

Szkolenie zrealizowano w dniach 27 i 30 grudnia 2013 r., przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie dla 9 członków Zespołu Wdrożeniowego ds. realizacji projektu „Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim”.