Zamówienia publiczne od A do Z dla początkujących

Zamówienia publiczne od A do Z dla początkujących

Ustawa – Prawo zamówień publicznych, określająca sposób prowadzenia postępowania w celu wyboru wykonawcy zamówienia publicznego od czasu jej uchwalenia w 2004 r. zmieniała się wielokrotnie. Brak stałości legislacyjnej powodował i powoduje wiele problemów związanych z jej stosowaniem.

Szkolenie ma na celu omówienie procesu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wybrane przykłady zobrazują szczegółowo problemy z jakimi spotykają się pracownicy JST zajmujący się zamówieniami publicznymi.

Ramowy program szkolenia obejmuje:
Podstawy metod wykładni przepisów prawa.
Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa).
Siatka pojęciowa.
Kto i kiedy powinien stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?
Jak właściwie wybrać i zastosować tryb postępowania?
Jak zorganizować proces udzielenia zamówienia na rzecz kilku zamawiających?
Jak przygotować jednostkę do udzielania zamówień publicznych?
Jak zamawiać usługi niepriorytetowe?
Zasada bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu.
Zasada jawności.
Zasada pisemności.
Jak szacować wartość zamówień.
Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
Ogłoszenia związane z postępowaniem.
Jak prawidłowo przygotować oraz zastosować kryteria oceny ofert?
Jak skonkretyzować warunki udziału w postępowaniu (pozytywne) oraz ocenić ich spełnianie przez wykonawców?
Jak stosować przesłanki wykluczenia z postępowania?
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Jak ocenić ofertę?
Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej.
Przesłanki unieważnienia postępowania.
Umowy o zamówienie publiczne.
Jak prawidłowo dokumentować postępowanie?

W szkoleniu zorganizowanym przez Europejskie Centrum Kształcenia „Eureka” w Lublinie w dniach 5 grudnia i 9 grudnia 2013 r., 4 uczestników projektu podniosło swoje kwalifikacje.