„Podstawy analizy danych i obsługi oprogramowania STATISTICA”

„Podstawy analizy danych i obsługi oprogramowania STATISTICA”

STATISTICA jest uniwersalnym, zintegrowanym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. Środowisko programu jest w pełni dostępne w polskiej wersji językowej. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych.
Szkolenie „Podstawy analizy danych i obsługi oprogramowania STATISTICA” przeprowadzone zostało w dniach 22-23-24 lipca 2014 r. w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej przez pana dr Janusza Wątrobę dla czterech uczestników projektu. Miało formę praktycznych zajęć przy komputerach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania STATISTICA Pakiet Zaawansowany + Mapy PL. Formuła zajęć: warsztat, podczas którego uczestnicy samodzielnie wykonywali na komputerach omawiane przez prowadzącego analizy, jak również wykorzystywali w przykładach rzeczywiste dane Zamawiającego, tak aby jeszcze lepiej przedstawić możliwości analizy danych w konkretnych zastosowaniach.
Program szkolenia:
ROLA ANALIZY DANYCH W POZNAWANIU ZJAWISK I WSPIERANIU PODEJMOWANIA DECYZJI.
Obszary zastosowań analizy danych w instytucjach administracji publicznej i jednostkach samorządowych.
Badania wyczerpujące i częściowe.
Etapy analizy danych.
WSPOMAGANIE ANALIZY DANYCH W PROGRAMIE STATISTICA.
Podstawowe informacje o programie STATISTICA.
Budowa programu i elementy interfejsu użytkownika.
Tworzenie arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych.
Przykład ilustrujący prowadzenie analizy danych w programie STATISTICA.
PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY.
Import danych z programu Excel.
Metody sprawdzania poprawności danych.
Tworzenie zapytań do baz danych za pomocą STATISTICA Query.
METODY STATYSTYKI OPISOWEJ.
Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych.
Badanie empirycznego rozkładu zmiennej.
Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej.
Analiza porównawcza (przekrojowa).
WYBRANE METODY WIZUALIZACJI DANYCH.
Przegląd metod wizualizacji danych.
Wykresy dla danych surowych.
Narzędzia do eksploracji wykresów w STATISTICA.
Wykresy ramkowe.
Przykład analizy danych regionalnych; prezentacja danych na mapach.
ZASTOSOWANIE METOD WNIOSKOWANIA STATYSTYCZNEGO.
Statystyka opisowa a wnioskowanie statystyczne.
Zasady estymacji punktowej i przedziałowej.
Podstawowe pojęcia związane z weryfikacją hipotez statystycznych.
Kryteria wyboru testów istotności różnic.
Przykłady stosowania wybranych testów parametrycznych i nieparametrycznych.
WPROWADZENIE DO METOD ANALIZY WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZJAWISK.
Zależności typu funkcyjnego i stochastycznego.
Elementy analizy korelacyjnej.
Ostrożność przy interpretacji wartości współczynnika korelacji przy skrajnie odstających danych.
Analiza regresji liniowej prostej.
Standardowe założenia modelu regresji liniowej.
Analiza reszt i sprawdzanie założeń.
Analiza regresji liniowej w grupach.