Oddział Realizacji Projektu „ROT w województwie lubelskim”

Do podstawowego zakresu zadań Oddziału Realizacji Projektu „ROT w województwie lubelskim” w Departamencie Polityki Regionalnej należy w szczególności:

  1. Zapewnienie prawidłowej realizacji projektu poprzez stałą kontrolę realizacji poszczególnych zadań przyczyniających się do osiągnięcia założonych celów.
  2. Zatwierdzanie poszczególnych zadań zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu i założeniami merytorycznymi.
  3. Monitorowanie osiągania założonych wskaźników pomiaru celów.
  4. Rozliczanie projektu.
  5. Gromadzenia i archiwizacja dokumentacji związanej z projektem, nadzór formalno – prawno – organizacyjny nad projektem.