Kontakt

Oddział Realizacji Projektu „Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim”

Do podstawowego zakresu zadań Oddziału Realizacji Projektu „Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim” w Departamencie Polityki Regionalnej należy w szczególności:

  1. Zapewnienie prawidłowej realizacji projektu poprzez stałą kontrolę realizacji poszczególnych zadań przyczyniających się do osiągnięcia założonych celów.
  2. Zatwierdzanie poszczególnych zadań zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu i założeniami merytorycznymi.
  3. Monitorowanie osiągania założonych wskaźników pomiaru celów.
  4. Rozliczanie projektu.
  5. Gromadzenia i archiwizacja dokumentacji związanej z projektem, nadzór formalno – prawno – organizacyjny nad projektem.

Oddział Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej

Do podstawowego zakresu zadań Oddziału Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej należy w szczególności:

  1. Analiza procesów rozwojowych województwa.
  2. Ocena efektywności wykorzystywanych w regionie środków publicznych.
  3. Wypełnianie zadań przewidzianych dla Regionalnego Obserwatorium.