Drugie posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Drugie posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego

15 stycznia 2014 r. w Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Peowiaków 12 odbyło się drugie posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

Celem drugiego posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego było zaprezentowanie uwarunkowań wynikających z dokumentów krajowych oraz regionalnych, a także omówienie koncepcji funkcjonowania Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jako mechanizmu służącemu poprawie efektywności działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie, realizowanych przez różne podmioty publiczne.

Wstępem do dyskusji była prezentacja Pana Bogdana Kawałko – Obszary funkcjonalne w ujęciu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Następnie głos zabrał Pan Waldemar Rudnicki – p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie omawiając zagadnienie Obszaru funkcjonalnego Lublina w aspekcie ustaleń Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Wyzwania i problemy kształtującego się Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego relacje miasto centralne – otoczenie były przedmiotem wystąpienia Pana Mariusza Sagana Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

W trakcie dyskusji omówione zostały zagrożenia i szanse gmin bezpośrednio sąsiadujących z miastem centralnym, tzw. rdzeniem obszaru, a także wypracowane zostały propozycje mechanizmów, działań ułatwiających zarządzanie i integrowanie obszaru funkcjonalnego.

W drugim posiedzeniu Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego wzięło udział ponad 70 osób, w tym przedstawiciele środowisk naukowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w województwie a także organizacji gospodarczych i pozarządowych z terenu Lubelszczyzny – członkowie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

Prezentacje przedstawione na spotkaniu:
1. Obszary Funkcjonalne – ujęcie w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
2.Obszar Funkcjonalny Lublina w aspekcie ustaleń KPZK 2030.
3.Wyzwania i problemy kształtującego się Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego relacja miasto centralne – otoczenie.